Regulamin

Regulamin sklepu internetowego        

 

§ 1

Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu usług w Wodnym Parku Tychy (WP) poprzez sklep internetowy https://www.wodnypark.tychy.pl
 2. Sprzedawca – rozumie się przez to Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (RCGW SA)  w Tychach (43-100) Al. Marszałka Piłsudskiego 12, KRS: 0000046396, tj. Właściciela WP
 3. Kupujący – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystającą z usług WP.
 4. Konsument - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Strona internetowa – strona https://wodnypark.tychy.pl
 6. Zakup biletu – rozumie się przez to jednorazowe zamówienie usługi złożone przez Kupującego w sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Kupujący podczas zakupu definiuje ilość, rodzaj oraz termin realizacji usługi.
 7. Bilet ulgowy - przysługuje młodzieży uczącej się do 16 roku życia oraz emerytom posiadającym Tyską Kartę Aktywni 60+ oraz osobom posiadającym Tyską Kartę 3+ Liczna Rodzina. Klienci korzystający z ulgi oraz zniżek zobowiązani są do okazania dokumentu upoważniającego do skorzystania z ulgi lub zniżki.
 8. Bilet normalny – bilet pełnopłatny
 9. Grupa zorganizowana -  grupa osób wspólnie korzystająca z usług świadczonych przez Wodny Park Tychy i/lub podmioty z nim współpracujące, w sposób zorganizowany, będące pod stałą opieką i nadzorem opiekuna (uczestnictwo w ramach zajęć szkolnych, wycieczek, kolonii i innych zajęć zorganizowanych).
 10. Strona Płatności – serwis dostępny pod adresem https://przelewy24.pl/ za pośrednictwem, którego dokonywane są w Sklepie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi poznańska grupa DialCom24, w ramach której PayProSA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 1/2011 z dnia 01.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r. wpisanej do rejestru usług płatniczych.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi RCGW S.A. z siedzibą w Tychach (43-100), al. Marszałka Piłsudskiego 12. Dostęp do sklepu internetowego możliwy jest przez stronę internetową: https://wodnypark.tychy.pl
 2. Zakupy dotyczą usług świadczonych w Wodnym Parku Tychy (WP).
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu usług za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem usługi za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego oraz zakupu usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 6. Prawidłowe korzystanie ze sklepu internetowego oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez RCGW S.A. możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Kupującego odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer 10.0, Mozilla Firefox 47.0, Chrome 49.0 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,

  b) oprogramowania umożliwiające podgląd i wydruk e-Biletów zapisanych w formacie PDF, np. program Adobe Reader.

  c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 7. Strona internetowa, na której znajduje się sklep internetowy  jest optymalizowana do rozdzielczości 1280×768.
 8. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego, w systemie informatycznym Kupującego zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest umożliwienie instalacji plików cookies.

 

§ 3

Zakup usług oferowanych przez WP

 1. Aktualny cennik Wodnego Parku Tychy znajduje się na stronie https://www.wodnypark.tychy.pl w zakładce cennik.
 2. Zakup biletu następuje poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego oraz dokonanie zapłaty ceny wynikającej z zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Zakup biletu następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach sklepu internetowego czynności związanych z wyborem usługi, a następnie przejściem do podsumowania i realizacji płatności.
 4. Wykorzystanie biletu w WP może nastąpić najwcześniej w dniu następnym po dokonaniu zakupu, a najpóźniej do 90 dni od jego zakupu.
 5. Kupujący ma prawo do zakupu w sklepie internetowym nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu. Transakcje zakupu dotyczące jednego rodzaju biletu powyżej 10 szt będą anulowane przez Sprzedawcę. Zasada ta nie dotyczy grup zorganizowanych.
 6. Skorzystanie z biletu ulgowego zakupionego w sklepie internetowym możliwe jest jedynie w przypadku posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi (przedkładanego kasjerowi podczas realizacji usługi). Kupujący ponosi ryzyko zakupu biletu ulgowego i możliwości skorzystania z ulgi przez niego lub inną osobę, na rzecz której bilet został zakupiony.
 7. Po złożeniu zamówienia oraz pozytywnej weryfikacji dokonania płatności Kupujący niezwłocznie otrzyma potwierdzenie dokonanego zakupu w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia.

  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

  a) numer zamówienia,

  c) informację o cenie,

  d) informację o dacie zakupu,

  e) kod QR

 8. Zakup biletu do strefy saun możliwy jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich
 9. Zakup voucherów upominkowych, karty prepaid oraz jej doładowanie określoną wartością środków pieniężnych możliwe tylko i wyłącznie w kasach WP.
 10. Zakup biletu na Strefę Surfingu możliwy jako dopłata do Strefy Rekreacyjnej.

 

§ 4

Zasady płatności

 1. Płatność za usługę zamówioną za pośrednictwem sklepu internetowego możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione usługi wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych w sklepie internetowym w czasie składania zamówienia.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych usług. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne usługi.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie składania zamówienia i nie później nić w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Kupującego zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Ceny wskazane w sklepie internetowym oraz w potwierdzeniu płatności zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Na żądanie Kupującego Sprzedawca może wystawić fakturę VAT. W takim wypadku Kupujący musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Kupujący wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 

§ 5

Realizacja usług w WP

 1. Realizacja usług zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego jest możliwa w godzinach otwarcia WP. Aktualna informacja o godzinach otwarcia WP oraz harmonogramie zajęć dostępna jest na stronie internetowej https://www.wodnypark.tychy.pl
 2. Realizacja usług zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego musi nastąpić w wybranym podczas zakupu przedziale czasowym.
 3. Jeżeli realizacja usługi nastąpi po wybranym przedziale czasowym Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wynikającej z tego tytułu dopłaty, zgodnie z cennikiem.
 4. Realizacja zakupionego biletu za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w kasie WP poprzez okazanie:

  a)  wydruku potwierdzenia zakupu usług otrzymanego na pocztę elektroniczną lub

  b) potwierdzenia zakupu usług na wyświetlaczu telefonu, tabletu lub innych podobnych urządzeń pod warunkiem, że będzie można odczytać treść potwierdzenia, i

  c) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji zakupionych usług, na które przypadają ulgi.    

 5. W przypadku niespełnienia przez Kupującego wymogów wskazanych w punkcie 3 Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji usługi
 6. Zakupiony bilet jest ważny tylko i wyłącznie do momentu zakończenia zakupionej usługi. Kupujący nie ma prawa do wykorzystania usługi w innym terminie.
 7. Kupującemu przysługuje pierwszeństwo wstępu przed innymi Klientami WP dokonującymi zakupu biletów bezpośrednio w kasie WP. Do tego celu w WP wyznaczona zostaje kasa pierwszeństwa dla Klientów internetowych (Kupujących).
  Jeżeli w dniu realizacji usługi (w momencie przybycia do Wodnego Parku Tychy) zaistnieje sytuacja braku wolnych miejsc (brak wolnych szafek), Kupujący będzie mógł wejść na teren WP i skorzystać z zakupionych usług, po uprzednim zwolnieniu się odpowiedniej do liczby zakupionych biletów liczby miejsc w WP. W zakresie pierwszeństwa realizacji usługi decyduje kolejność przybycia Kupującego do WP.

 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kupującemu, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, na zasadzie wskazanej w ust.1 powyżej, zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący/Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony i w formie jakiej otrzymali na mocy zawartej Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, w wypadkach określonych szczegółowo w art.38 ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r., za wyjątkiem postanowień wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Kupujący może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu biletu zakupionego na wydarzenia/imprezy/usługi związane z wypoczynkiem, organizowane w Wodnym Parku Tychy, najpóźniej 5 dni przed dniem wydarzenia/imprezy/usługi związanej z wypoczynkiem.
 5. Zgłoszenie odstąpienia od umowy i zwrot zakupionego biletu na wydarzenia/imprezy/usługi związane z wypoczynkiem, organizowane w Wodnym Parku Tychy w okresie późniejszym niż co najmniej 5 dni przed dniem wydarzenia/imprezy/usługi związanej z wypoczynkiem lub po dacie wydarzenia/imprezy/usługi związanej z wypoczynkiem, nie będą akceptowane i nie uprawniają do żądania zwrotu wpłaconej ceny.
 6. Zwrot płatności za niewykorzystane wydarzenie/imprezę/ usługę zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o odstąpieniu od umowy, przy zachowaniu postanowień wskazanych w ust.4 niniejszego paragrafu.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę Kupujący może zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, na adres email: zok@wodnypark.tychy.pl lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującemu usługę
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Kupującego oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, w zależności od wyboru Kupującego, a w przypadku braku określenia formy udzielenia odpowiedzi – w taki sposób w jaki reklamacja została wniesiona

 

§ 8

Ochrona danych osobowych – Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Piłsudskiego 12.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje w odniesieniu do danych osobowych są możliwe do uzyskania u Inspektora Ochrony Danych poprzez email: iodo@rcgw.pl
 3. Podane przez Kupującego dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji Konta Użytkownika zgodnie z zapisami §5 niniejszego Regulaminu na podstawie art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w przypadku zakupu biletu do celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO, a w przypadku rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO, a w celach marketingowych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem danych w celu umożliwienia rejestracji i zakupu biletu w sklepie w tym PayProSA ul. Kancelarska 15 z siedzibą w Poznaniu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:

  a) W przypadku rejestracji Konta Użytkownika – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych,

  b) W przypadku zakupu biletu przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym bilet został zakupiony,

  c) W przypadku rozpatrywania reklamacji przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia rozpatrzenia reklamacji,

  d) W przypadku zgody marketingowej – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych.

 6. W dowolnym momencie Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie RCGW S.A. w godzinach 7:00 – 13:00.

 7. Dane osobowe Kupującego przetwarzane przez RCGW S.A. nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza granice Rzeczypospolitej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację Konta Użytkownika oraz rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

 8. Kupującemu przysługują prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za której pośrednictwem Kupujący składają zamówienia i otrzymują bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia urządzeń, komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także za ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest dla Kupujących w obiekcie WP oraz na stronie https://www.wodnypark.tychy.pl. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie. Za termin wprowadzenia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Akceptując Regulamin Kupujący zgadza się na taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  a) decydowania o zawartości strony internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Kupujących,

  b) czasowego zawieszenia działania strony internetowej i czasowego zawieszenia możliwości zakupu wszystkich lub niektórych biletów przez stronę internetową.

 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze strony internetowej będzie przebiegało bez błędów i przerw.

 6. Sprzedawca nie odpowiada za:

  a) jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;

  b) jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osobny trzecie danych Kupującego;

  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony internetowej.

 7. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zakazuje się Kupującemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmienne kształtują prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedawcy