Ochrona danych osobowych

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.,
AL. PIŁSUDSKIEGO 12, 43-100 TYCHY

Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (dalej RCGW S.A.) informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez RCGW S.A. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie RCGW S.A. w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w dni robocze w godzinach 07:00 – 13:00.

RCGW S.A. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:
tel.32/3257-103, mail: iodo@rcgw.pl

RCGW S.A. informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Poniżej zamieszczamy informację o poszczególnych bazach danych osobowych:

Klienci

RCGW S.A. informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie
art. 6 ust.1. lit. b), c) i f) RODO.  Każdorazowo, zakres przetwarzanych danych wynika z rodzaju świadczonych przez Administratora usług (Wodny Park Tychy, odprowadzanie ścieków) i został określony we wnioskach znajdujących się na stronie internetowej www.rcgw.pl lub w siedzibie firmy (w przypadku chęci zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków) lub regulaminach dostępnych na stronie internetowej www.wodnypark.tychy.pl (w przypadku świadczonych usług w Wodnym Parku). Mogą to być następujące rodzaje danych osobowych: Pani / Pana imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, telefon kontaktowy (stacjonarny lub komórkowy), adres e-mail, informacja na temat realizowanych płatności, informacja o możliwych zaległościach w płatnościach, informacja o realizowanych usługach, wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego oraz organizowanych konkursów / eventów, adres IP, itp.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z działalnością RCGW S.A. w zakresie: podłączenia do sieci kanalizacyjnej, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usług związanych ze zleceniami Klientów w obszarze obsługi sieci kanalizacyjnej, postępowań reklamacyjnych, usług związanych z funkcjonowaniem Wodnego Parku Tychy, działań marketingowych i promocyjnych.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana.

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Panią / Pana w różnej formie np. w wyniku kontaktu z iBOK, poprzez korespondencję mailową, rejestrowane rozmowy telefoniczne, czat, wypełnianie formularzy online. W zależności od realizowanego postępowania mogą dotyczyć zbierania danych: w związku z Pani / Pana kontaktem za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacyjnych, związanych z podpisywanymi umowami, z realizowanymi usługami, udziałem w konkursach / akcjach prospołecznych / castingach / warsztatach / szkoleniach i innych eventach, z monitoringu na terenie Wodnego Parku Tychy i oczyszczalni ścieków. Korzystamy również z danych osobowych ze źródeł publicznych, dostępnych zgodnie z prawem, np. ewidencja gruntów, rejestry handlowe itp. oraz zaliczające się do tej kategorii informacje przekazywane przez organy administracji publicznej i samorządowej.

RCGW S.A. informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie
art. 6 ust.1. lit. a), b), c) i f) RODO. Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe używamy jedynie z uzasadnionych powodów biznesowych, a w szczególności:

 • Administracja: dla realizacji usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków jesteśmy zobligowani przepisami prawa do zebrania danych osobowych umożliwiających weryfikację Pani / Pana tożsamości oraz statusu własnościowego działki, z której odprowadzane są ścieki. Zgodnie z przepisami prawa określamy warunki techniczne dla podłączenia, a następnie realizujemy procesy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wystawiając faktury za zrealizowane usługi. W związku z realizowana współpracą, na Pani / Pana żądanie lub na podstawie przepisów prawa możemy wystawiać dokumenty administracyjne. W zakresie usług Wodnego Parku Tychy Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w przypadku gdy wyrazi Pani / Pan chęć otrzymania faktury lub chęć udziału w akcjach promocyjnych oraz w przypadku, gdy zdarzy się z Pani / Pana udziałem wypadek wymagający interwencji służb medycznych a także w wyniku zamontowanego monitoringu wizyjnego.
 • Zarządzanie kontaktami z Klientami: aby móc się z Panią / Panem skontaktować  musimy znać numer telefonu oraz adres email. Możemy prosić Panią/Pana o wyrażenie opinii na temat świadczonych przez nas usług, aby doskonalić naszą ofertę w oparciu o Pani/Pana oczekiwania, możemy przekazywać informacje dotyczące naszej współpracy poprzez SMS, email lub telefonicznie, w związku ze sprecyzowanym przez Panią/Pana oczekiwaniem w tym zakresie. W oparciu o Pani/Pana zgłoszenie możemy realizować postępowania reklamacyjne. W przypadku rozmów telefonicznych są one nagrywane za Pani/Pana zgodą i służą do celów oceny pracy naszych pracowników oraz do realizacji umowy.
 • Realizacja usług w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków: możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby realizować: działania związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, w tym działania poprzedzające przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, działania związane z realizacją usług wykonywanych na zlecenie klienta w zakresie obsługi sieci kanalizacyjnej.
 • Realizacja usług Wodnego Parku Tychy: możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby korzystania z usług i atrakcji oferowanych przez Wodny Park Tychy,
 • Marketing: W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych możemy przekazywać Pani/Panu poprzez SMS, email lub telefonicznie informacje o atrakcjach, planowanych eventach oraz promocjach dotyczących funkcjonowania Wodnego Parku Tychy, dodatkowych usługach lub rozwiązaniach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem RCGW S.A. i Wodnego Parku Tychy. W przypadku gdy bierze Pani/Pan udział w organizowanych konkursach/ akcjach prospołecznych/ castingach/ warsztatach/ szkoleniach i innych eventach przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji wszystkich działań związanych z danym eventem/zdarzeniem zgodnie z ustalonym regulaminem tego eventu/zdarzenia.

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie w celu dostarczenia spersonalizowanych reklam, jednak dzieje się to tylko za Pani/Pana zgodą, którą można wyrazić przy każdym odwiedzeniu naszej strony internetowej poprzez zaznaczenie stosownej zgody na pojawiającym się banerze (polityka cookies).

 • Windykowanie należności: możemy przekazywać Pani /Panu poprzez SMS, email lub telefonicznie informacje o aktualnym stanie płatności i saldzie rachunku oraz statusie ewentualnych postępowań windykacyjnych.
 • Statystyka i sprawozdawczość: przetwarzamy dane osobowe, aby spełnić szereg wymagań prawnych wynikających z rozporządzeń, ustaw oraz przepisów samorządowych (np. ustawa o zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, itp.) Analiza statystyczna danych służy Zarządowi Spółki do podejmowania jak najkorzystniejszych decyzji biznesowych uwzględniających interes Spółki jak również potrzeby naszych Klientów.

Realizacja usług Wodnego Parku Tychy. Dane osobowe (w tym zapis z monitoringu wizyjnego) udostępniamy uprawnionym służbom publicznym jedynie w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. W przypadku, gdy zdarzy się wypadek na terenie Wodnego Parku Tychy dane osób poszkodowanych oraz ich opiekunów prawnych mogą zastać przekazane ponadto, firmie realizującej usługi ratownicze oraz usługi ochrony mienia.

Realizacja usług w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dane osobowe (w tym zapis z monitoringu wizyjnego) udostępniamy uprawnionym służbom publicznym jedynie w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. W przypadkach realizacji działań związanych z obsługą techniczną inwestycji lub awarii dane adresowe mogą być przekazywane firmie realizującej prace techniczne na zlecenie RCGW S.A.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Nie będziemy mogli uznać Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia takich działań,
 • jeśli jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy/zlecenia,
 • jeśli jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana interesów, które mogłyby ucierpieć w przypadku uznania sprzeciwu do przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach będziemy zmuszeni odrzucić Pani/Pana wniosek. W takim przypadku poinformujemy Panią/Pana w odpowiedni sposób o powodach takiej decyzji.

Dla właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez RCGW S.A. i Wodny Park Tychy stosujemy właściwe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Opracowaliśmy standardy zabezpieczeń, które ujęliśmy w stosowne polityki i procedury. Polityki i procedury podlegają okresowym aktualizacjom celem utrzymania ich zgodności z wymaganiami prawnymi oraz utrzymania aktualności stosowanych rozwiązań technicznych. Wszyscy pracownicy RCGW S.A. oraz Wodnego Parku Tychy, którzy w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów ochrony danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą firmy współpracujące przy realizacji oferowanych usług.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 10 lat od rozwiązania umowy na usługę odprowadzania ścieków a w przypadku eventów organizowanych w Wodnym Parku Tychy przez okres określony w regulaminach/szczegółowych obowiązkach informacyjnych itd.

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b)  RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury a ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia trwania umowy.

Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj.w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy  danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dotyczącej konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Pracownicy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach:

 • związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, ewidencji ruchu przepustowego, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) .

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przez 10 lat od momentu ustania innej zawartej z pracownikiem umowy i przez okres 5 lat w pozostałym zakresie.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 325 72 35.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Mateusz Utrata. Bezpośredni kontakt z Inspektorem, możecie Państwo nawiązać kierując wiadomość pod adres: iodo@rcgw.pl

W celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Opracowaliśmy standardy postępowań, które ujęliśmy w stosowne polityki i procedury. Polityki i procedury podlegają okresowym aktualizacjom, celem utrzymania ich zgodności z przepisami prawna oraz aktualności stosowanych rozwiązań. Wszyscy pracownicy Administratora, którzy w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów ochrony danych osobowych.

W zakresie i na zasadach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, świadczących na jego rzecz usługi w zakresie wykonawczo-technicznym, informatycznym, księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub profilowania.

Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach:

Zakup biletów i świadczenie usług:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia
i realizacji umów związanych z korzystaniem z usług i atrakcji Wodnego Parku Tychy w Tychach tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tych sytuacjach może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych zwykle z koniecznością windykacji należności.

Zakres danych przetwarzanych w związku z zakupem biletów poprzez sklep internetowy  odpowiada zakresowi danych przekazanych przez Państwa w ramach formularza zakupu biletów i/lub rejestracji konta w serwisie www.wodnypark.tychy.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i prawidłowej realizacji umowy.

Szczegółowe warunki dotyczące zasad zakupu biletów poprzez sklep internetowy określa Regulamin sklepu internetowego.

Przekazane przez Państwa dane osobowe w związku z zakupem biletów poprzez sklep internetowy, mogą zostać udostępnione PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Pastelowej 8 w Poznaniu tj. firmie obsługującej płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą w ramach sklepu internetowego.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia realizacji umowy,
a następnie na wypadek potencjalnych roszczeń - przez okres ich przedawnienia określony właściwymi przepisami prawa.

Komunikacja i marketing:

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym Państwa imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w celu prowadzenia bieżącej korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania zadane w ramach formularza kontaktowego.

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator będzie przetwarzać Państwa dane, także w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego obejmującego m.in. informacje o atrakcjach, planowanych eventach oraz dodatkowych usługach lub rozwiązaniach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Administratora.

Podstawę przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach stanowi wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Dane przetwarzane są przez czas uzasadniony celem prowadzonej korespondencji,
a następnie gromadzone jedynie na potrzeby realizacji ewentualnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia.

W przypadku, w którym podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi zgoda, dane przetwarzane są do czasu jej cofnięcia, co pozostaje bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania.

Monitoring wizyjny:

Monitoringiem wizyjnym objęty jest cały obiekt Wodnego Parku Tychy w Tychach oraz obszar wokół budynku, z wyłączeniem szatni. Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku)

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane
i dostępne maksymalnie przez okres do 90 dni, a następnie zostają nadpisywane.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych okresów, dane z monitoringu podlegają trwałemu usunięciu.

Państwa dane osobowe w związku z wprowadzonym monitoringiem wizyjnym, przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia, a także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.


Połączenia telefoniczne:

W celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi, połączenia telefoniczne mogą być nagrywane. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. Zgoda jest dobrowolna, jednakże niezbędna w celu prowadzenia tej formy kontaktu.

Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty wykonania połączenia, a następnie trwale usuwane. W przypadku, w którym nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zarejestrowane rozmowy telefoniczne mogą zostać udostępnione jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.

Dane osobowe w relacjach biznesowych:

W przypadku większości zawartych przez Administratora umów w relacjach z kontrahentami, dochodzi do udostępnienia przez kontrahenta na rzecz Administratora, danych osobowych osób reprezentujących kontrahenta lub osób, którym kontrahent powierzył realizację postanowień łączącej nas umowy.  

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych ogranicza się wówczas wyłącznie do zakresu niezbędnego dla realizacji celów przetwarzania tj. zawarcia i właściwej realizacji postanowień umowy łączącej Administratora i jego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie lub który powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z Administratorem i obejmuje wyłącznie Państwa dane dotyczące tożsamości lub dane kontaktowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi natomiast art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia umowy łączącej Administratora z kontrahentem, którego Państwo reprezentujecie lub który powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z administratorem, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.