Aktualne badania i jakość wody

Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016):

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium SGS Polska Sp z o.o. ( AB 1232)

Gwarantujemy wysoką jakość wody

Systematycznie nadzorujemy pracę urządzeń oraz rejestrujemy wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.

Wykonujemy stałe badania kontrolne w zakresie pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego i związanego oraz temperatury wody.